100% BIOLOGISCHE KWALITEIT smart. vers. anders.
Nieuwe bestellingen zijn momenteel niet mogelijk. Bestaande boxabonnementen worden doorgeleverd.
Nieuwe bestellingen zijn momenteel niet mogelijk. Bestaande boxabonnementen worden doorgeleverd.


ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN DE 
ETEPETETE GMBH


§ 1 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 
(1) Deze algemene voorwaarden gelden voor alle leveringen van etepetete GmbH (Sederanger 5, 80538 München, Duitsland) (hierna "etepetete") aan haar klanten (hierna "Klant"), die betrekking hebben op productaanbiedingen van etepetete op haar website (https://www.etepetete-bio.nl/). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de versie zoals die van kracht is op het moment van het sluiten van de overeenkomst tussen Klant en etepetete.  
(2) De toepassing van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze zijn slechts van toepassing indien en voor zover de toepassing ervan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
(3) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op consumenten in de zin van art. 6:230g lid 1 sub a BW, tenzij uitdrukkelijk wordt bepaald dat zij alleen van toepassing zijn op zakelijke Klanten. Een consument in de zin van art. 6:230g lid 1 sub a BW is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 
§ 2 REGISTRATIE 
(1) Voor bestellingen van Klanten en leveringen aan Klanten is registratie van de Klant vereist. Deze registratie vormt voor etepetete geen verplichting om een bestelling van de Klant te aanvaarden, noch vormt deze registratie voor de Klant een verplichting om bestellingen te plaatsen of om in te gaan op het aanbod om de producten van etepetete te kopen. Een registratie kan op elk moment worden beëindigd door Klant door een schriftelijke verklaring daartoe aan etepetete te sturen.
(2) Personen die meerderjarig zijn en onbeperkt handelingsbekwaam zijn, hebben de mogelijkheid zich te registreren. Een juridische entiteit moet de registratie laten verrichten door een natuurlijke persoon die vertegenwoordigingsbevoegd is. De contactgegevens en andere informatie die tijdens de registratieprocedure worden gevraagd door etepetete, moeten volledig en correct worden verstrekt door de Klant.
(3) Nadat alle gevraagde gegevens zijn verstrekt, zullen deze door etepetete worden gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Indien de informatie vanuit het oogpunt van etepetete correct is en er geen andere bezwaren zijn, zal etepetete de gevraagde registratie activeren en de Klant daarvan per e-mail op de hoogte stellen. Etepetete zal zorgvuldig omgaan met de door de Klant verstrekte gegevens. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens treft u aan in het privacybeleid van etepetete.
(4) Tijdens het registratieproces wordt de Klant gevraagd een wachtwoord in te voeren. Met behulp van dit wachtwoord en het opgegeven e-mailadres kan de Klant inloggen op zijn Klantenaccount op de website van etepetete. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat de gebruikersnaam geen inbreuk maakt op de rechten van derden, in het bijzonder geen naam- of handelsmerkrechten, en niet in strijd is met de goede zeden.
(5) De Klant is verplicht de toegangsgegevens, inclusief het wachtwoord, geheim te houden en niet toegankelijk te maken voor (onbevoegde) derden. 
(6) Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de toegang tot het klantenaccount en het gebruik van de diensten die op de etepetete website beschikbaar zijn, uitsluitend door de Klant wordt uitgevoerd. Indien gevreesd wordt dat onbevoegde derden kennis hebben genomen of zullen nemen van de toegangsgegevens, is de Klant verplicht etepetete hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Etepetete is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Klantenaccount door een onbevoegde derde. 


§ 3 BESTELLINGEN VAN PRODUCTEN, SLUITING VAN DE OVEREENKOMST
Het sluiten van een juridisch bindend overeenkomst voor de levering van producten is gebaseerd op het aanwezige aanbod op het moment van bestellen.

(1) Bestellingen van individuele extra producten
(1.1) Geregistreerde Klanten kunnen de op de website getoonde individuele extra producten bestellen. De presentatie van de producten op de website van etepetete vormt geen aanbod om een overeenkomst te sluiten. Alleen de voltooiing van het bestelproces vormt een juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door de Klant aan etepetete (bestelling).  
(1.2) Om een bestelling te plaatsen, kan de Klant het product in de elektronische winkelwagen plaatsen door op de overeenkomstige knop in de productweergave te klikken. Hier kunnen eventueel selectiemogelijkheden zijn. De bestelling kan worden geïnitieerd door op de winkelwagenknop te klikken, hetgeen de Klant naar de elektronische winkelwagen brengt. De elektronische winkelwagen bevat een lijst van de productselectie. Op die plek heeft de Klant de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de selectie of om producten uit de selectie te verwijderen. De Klant kan de bestelling ook op elk moment afbreken. De bestelling wordt voortgezet doordat de Klant zijn naam, adres en andere gevraagde klantgegevens in het bestelformulier invoert en de betalingsmogelijkheden selecteert. De bestelling wordt aan het einde van het bestelformulier voltooid door te klikken op de knop "bestellen onder voorbehoud van betaling" of op een andere knop met een overeenkomstige aanduiding. De ontvangst van de bestelling wordt onmiddellijk door etepetete bevestigd door middel van een ontvangstbevestiging per e-mail. De ontvangstbevestiging houdt nog geen aanvaarding van de bestelling in. De aanvaarding van de bestelling zal gebeuren via een afzonderlijke e-mail waarin etepetete de aanvaarding van de bestelling afzonderlijk bevestigt. etepetete kan de bestelling ook impliciet bevestigen door de bestelde producten te leveren.
(1.3) Het op de website van etepetete getoonde assortiment bevat alleen beschikbare producten. etepetete behoudt zich echter het recht voor om in individuele gevallen de beschikbaarheid bij ontvangst van de bestelling te controleren en zal de Klant onverwijld informeren en eventueel reeds door de Klant gedane betalingen onverwijld terugbetalen indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn.
(1.4) Bij de levering van natuurproducten kan het product qua kleur, grootte en hoeveelheidsverdeling enigszins afwijken van de weergave en beschrijvingen, voor zover dit voortvloeit uit de natuurlijke eigenschappen van het product en dit geen vermindering van kwaliteit of kwantiteit inhoudt en voor zover een specifieke eigenschap niet uitdrukkelijk is overeengekomen.
(1.5) De tekst van de overeenkomst wordt niet opgeslagen. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde op de website van etepetete worden geraadpleegd. De bestelgegevens worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Na voltooiing van de bestelling kunnen de bestelgegevens nog steeds worden bekeken via de klantenaccount.

(2) Selectie en levering van themaboxen
(2.1) De presentatie van themaboxen op de website van etepetete vormt geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Met de keuze van een geïllustreerde themabox door de Klant, geeft de Klant aan etepetete te kennen dat hij de themabox volgens de aangegeven interval geleverd wenst te hebben. etepetete zal de producten dan in de aangegeven interval leveren. Alleen de levering van de producten door etepetete vormt een juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door etepetete, dat de Klant aanvaardt door het in ontvangst nemen van de producten. De koopovereenkomst komt pas tot stand door aanvaarding van de levering door de klant. 
(2.2) etepetete is niet verplicht om aan het verzoek tot levering van de Klant te voldoen en behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de gevraagde producten te controleren of van verdere leveringen af te zien, ingeval de Klant etepetete door herhaalde niet-aanvaarding van de producten dan wel anderszins te kennen heeft gegeven niet meer in verdere leveringen geïnteresseerd te zijn. Onder voorbehoud hiervan zal etepetete zich echter inspannen om aan het verzoek van de Klant te voldoen. Leveringsaanvragen die door etepetete tot en met donderdag van een kalenderweek worden ontvangen, kunnen gewoonlijk in aanmerking worden genomen voor leveringen op woensdag van de daaropvolgende week. Verzoeken om wijziging van adresgegevens of leveringsonderbrekingen die tot en met zondag van een kalenderweek online in de klantenaccount worden gedaan, kunnen doorgaans in aanmerking worden genomen voor leveringen op woensdag van de daaropvolgende week.

In jouw klantaccount op onze website vind jij in het abonnementenoverzicht altijd de bijbehorende opzegtermijn voor de eerstvolgende levering. Let op: Een reeds in het systeem aangemaakte levering kan niet geannuleerd worden.Jouw opzegtermijn is afhankelijk van de datum van jouw bestelling. Jouw eerste levering wordt automatisch in het systeem gegenereerd op de exacte dag van de week waarop jij jouw bestelling heeft geplaatst. Jouw tweede levering is afhankelijk van de door jou gekozen bezorginterval (een per week of één keer per twee weken) en geschiedt dan op dezelfde dag van de week als die van jouw eerste bestelling, maar dan in de daaropvolgende week of in de week daarop gegenereerd.
Voorbeeld:
Je bestelt je wekelijkse themabox op zaterdag in week 1 in de wekelijkse bezorginterval voor week 2, met bezorgdag woensdag. Om ervoor te zorgen dat je in week 3 geen nieuwe box ontvangt, moet je opzegging uiterlijk vrijdag 23:59 uur in week 2 online in je klantaccount zijn ingevoerd.


§ 4 GEBRUIK VAN KORTINGSCODES 
(1) De door etepetete uitgegeven kortingscodes vertegenwoordigen een vrijwillige korting op de koopprijs. De voorwaarden die op de kortingscode zijn afgedrukt of met de kortingscode zijn aangekondigd, zijn van toepassing. etepetete behoudt zich het recht voor om het verschil te herberekenen naar de normale koopprijs indien de voorwaarden voor het gebruik van de kortingscode niet meer van toepassing zijn om redenen waarvoor uitsluitend de Klant verantwoordelijk is. De geldigheid van een wettelijk herroepingsrecht en de wettelijke garantieaanspraken in geval van gebreken blijven hierdoor onaangetast.
(2) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de voorwaarden, is een kortingscode slechts geldig voor één enkele klant en slechts geldig voor één enkele aankoop of bestelling. Een combinatie van verschillende kortingscodes is niet mogelijk. Voor zover een kortingscode aan een specifieke Klant wordt verstrekt, is de overdracht of het doorgeven van de kortingscode aan een derde niet toegestaan.
(3) Een vordering tot creditering, verrekening of contante betaling van de waarde die de kortingscode vertegenwoordigt, alsook terugbetaling door het opnieuw verstrekken van een kortingscode, is uitgesloten.
(4) Voor zover op de kortingscode geen geldigheidsdatum is vermeld, is de geldigheidsduur beperkt tot vier weken vanaf de datum van afgifte van de kortingscode.


§ 5 KREDIETBEOORDELING
(1) etepetete behoudt zich het recht voor om bij aankoop op rekening voor de eerste bestelling een kredietcontrole uit te laten voeren en geeft daartoe de gegevens van de Klant door aan een betalingsdienstaanbieder. Nadere bijzonderheden hierover zijn opgenomen in de verklaring inzake gegevensbescherming. Het doorgeven van persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van de kredietcontrole door etepetete vindt in ieder geval alleen plaats op basis van een aparte en uitdrukkelijke toestemming van de Klant, die de Klant geeft bij het kiezen van de betreffende betaalmethode.


§ 6 BETALINGSVOORWAARDEN
(1) De Klant heeft de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende betaalmethoden, tenzij een speciale betaalmethode is aangegeven. De beschikbare betalingsmogelijkheden kunnen worden bekeken op de website van etepetete.
(2) De koopprijs wordt gefactureerd na levering van de producten aan de Klant, tenzij anders vermeld in de informatie over het aanbod van het betreffende product.
(3) Indien de producten op rekening worden verzonden, is de koopprijs zonder aftrek onmiddellijk opeisbaar. Indien de Klant bij de bestelling van individuele extra producten overeenkomstig artikel 3.1.2 voor betaling via automatische incasso heeft gekozen, zal etepetete de koopprijs binnen twee werkdagen na sluiting van de overeenkomst innen. In geval van levering van themaboxen overeenkomstig artikel 3.2 zal de automatische incasso geschieden aan het begin van de week vóór de reguliere leveringsdata overeenkomstig artikel 8.1.
§ 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD 
(1) De verkochte producten blijven eigendom van etepetete totdat de koopprijs volledig is betaald. De Klant verbindt zich ertoe de producten tot aan de eigendomsoverdracht met zorg te behandelen.


§ 8 LEVERING, VERZENDKOSTEN
(1) Tenzij andere leveringstermijnen en -data zijn aangegeven, geschiedt de levering op de gewone leveringsdagen van de week die volgt op de bestelling, zoals aangegeven op de website. Deze zijn momenteel woensdag, donderdag en vrijdag.
(2) Voor zover vracht-, leverings- en verzendingskosten in rekening worden gebracht, wordt dit afzonderlijk vermeld. Bovendien kunnen deze worden geraadpleegd op de website van etepetete onder de overeenkomstige link.
(3) Er wordt uitsluitend in Nederland geleverd op het door de Klant bij de bestelling conform artikel 3.1.2 aangegeven leveradres, bij levering conform artikel 3.2.1 op het in het klantenaccount opgeslagen leveradres. Adreswijzigingen die ten laatste op zondag worden meegedeeld, zullen ten vroegste in aanmerking worden genomen voor leveringen op de daaropvolgende woensdag.


§ 9 HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTENAFNEMERS
(1) Uitsluitend voor Klanten die consument zijn in de zin van art. 6:230g lid 1 onder a BW, dat wil zeggen natuurlijke personen die een rechtshandeling sluiten voor een doel dat noch aan hun commerciële noch aan hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven, geldt het volgende:

Herroepingsrecht
U hebt het recht om de koopovereenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons etepetete, (NL: E-Mail: klantenservice@etepetete-bio.nl; DE: Tel.: +49 89 120 895 986, E-Mail: kundensupport@etepetete-bio.de; AT: Tel.: +49 89 143 770 195, E-Mail: kundesupport@etepetete-bio.at) door middel van een duidelijke verklaring (bijv.: een per post verzonden brief, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, dat niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping 
Als u de koopovereenkomst herroept, zullen wij jou alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat jij een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van de koopovereenkomst hebben ontvangen, aan jou terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat jij voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen; in geen geval worden jou voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen weigeren een terugbetaling te doen totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat jij het bewijs hebt geleverd dat jij de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Jij dient de producten onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop jij ons van de herroeping van de overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Deze termijn is in acht genomen als u de producten vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. 

Jij draagt de directe kosten van het terugzenden van de producten.

Jij hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de producten als dit waardeverlies te wijten is aan het feit dat jij de producten hebt behandeld op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de functionaliteit van de producten.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

(2) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de Klant doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de Klant zijn afgestemd of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden. Hetzelfde geldt voor producten die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere producten zijn vermengd. Met producten die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden wordt in ieder geval bedoelt de (groente- en of fruit)themaboxen van etepetete. 


§ 10 GARANTIE 
(1) De garantie wordt geregeld door de wettelijke bepalingen daaromtrent.
(2) Het volgende is uitsluitend van toepassing op zakelijke Klanten (niet zijnde consumenten in de zin van art. 6:230g lid 1 onder a BW): Het geldend maken van garantieclaims veronderstelt dat de Klant naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig art. 7:23 BW. De Klant dient binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek ontdekt heeft, of behoorde te ontdekken hiervan kennis te geven aan etepetete. Voor producten die een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, geldt dat als binnen een bekwame tijd te gelden heeft 3 dagen na levering van de producten. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt 12 maanden, te rekenen vanaf de overdracht van het risico. Dit geldt niet indien er een kwaliteitsgarantie is of indien aansprakelijkheid wegens bedrieglijk opzet van toepassing is.


§ 11 AANSPRAKELIJKHEID 
(1) In geval van opzet of grove nalatigheid alsmede bij het ontbreken van een gegarandeerde eigenschap van een product, is etepetete aansprakelijk voor alle schade.
(2) In geval van lichte nalatigheid is etepetete onbeperkt aansprakelijk in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Indien etepetete door lichte nalatigheid in gebreke blijft, dan wel in geval van onmogelijkheid of in geval van een wezenlijke tekortkoming in de na, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor de overeenkomst typische, te voorziene schade.
(3) Voor het overige, dan wel anderszins, is aansprakelijkheid van etepetete jegens Klant uitgesloten, met uitzondering van dwingende aansprakelijkheid krachtens de Wet Productaansprakelijkheid.


§ 12 OVERDRACHT VAN RISICO
(1) Het volgende is uitsluitend van toepassing op zakelijke Klanten (niet zijnde consumenten in de zin van art. 6:230g lid 1 onder a BW): Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering "af fabriek".
 
§ 13 OVERIGE BEPALINGEN
(1) Voor de overdracht van vorderingen door Klant aan een derde is de voorafgaande toestemming van etepetete vereist.
(2) De contractuele betrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De geldigheid van dwingendrechtelijke bepalingen inzake consumentenbescherming van het land van oorsprong blijft onaangetast.
(3) Uitsluitend met betrekking tot zakelijke Klanten (niet zijnde consumenten in de zin van art. 6:230g lid 1 onder a BW) is het volgende van toepassing: De bevoegde rechtbank voor alle geschillen is de rechtbank in het arrondissement waar etepetete haar statutaire zetel heeft.


§ 14 VOORBEELD VAN EEN HERROEPINGSFORMULIER
(Indien jij de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

Aan:
etepetete GmbH
Sederanger 5
80538 München
DUITSLAND
- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)
- Datum
--------------------------------------------------------
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.