100% BIOLOGISCHE KWALITEIT smart. vers. anders.
Nieuwe bestellingen zijn momenteel niet mogelijk. Bestaande boxabonnementen worden doorgeleverd.
Nieuwe bestellingen zijn momenteel niet mogelijk. Bestaande boxabonnementen worden doorgeleverd.

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van jouw persoonsgegevens en een transparante gegevensverwerking zijn onze topprioriteit. Hieronder vind jij alle informatie over gegevensbescherming.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?
Verantwoordelijke persoon is:
etepetete GmbH
Sederanger 5
80538 München
DUITSLAND


DE: kundensupport@etepetete-bio.de
AT:  kundensupport@etepetete-bio.at 
NL: klantenservice@etepetete-bio.nl

 
2. HOE KAN IK CONTACT OPNEMEN MET DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
Deze wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming is:


Sven Lünke
Sepire GmbH
Georg-Löhlein-Straße 7
90530 Wendelstein
 
datenschutz@etepetete-bio.de


 
 
 
3. DE DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING, DE RECHTSGRONDSLAGEN EN DE LEGITIEME BELANGEN DIE DOOR DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE OF EEN DERDE WORDEN NAGESTREEFD, EN DE CATEGORIEËN ONTVANGERS
etepetete verwerkt de over jouw verzamelde persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Als jij bijvoorbeeld op de website een klantenaccount aanmaakt, worden de in jouw klantenaccount opgeslagen (persoons)gegevens door etepetete verwerkt met het oog op het beheer van de klantenaccount. etepetete kan uw persoonsgegevens in individuele gevallen ook aan derden doorgeven met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer producten door een koerier/transportdienst worden geleverd. 


3.1 TOTSTANDKOMING, UITVOERING EN/OF BEËINDIGING VAN EEN OVEREENKOMST
3.1.1 REGISTRATIE / SLUITING VAN DE OVEREENKOMST
Wij verzamelen jouw (persoons)gegevens wanneer jou een klantenaccount aanmaakt om een bestelling te plaatsen.
In geval van registratie worden de (persoons)gegevens verwerkt die nodig zijn voor de sluiting, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst met jou. Dit omvat:
Voornaam, achternaam
Factuur- en leveringsadres
E-mailadres
Factuur- en betalingsgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
Informatie over geplaatste bestellingen
De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder b Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de verwerking van jouw e-mailadres in geval van een aankoop bij etepetete via onze website, zijn wij ook wettelijk verplicht in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW) om een elektronische orderbevestiging te sturen (artikel 6 lid 1 onder c AVG).
3.1.2 BETALING
Wij verwerken jouw betalingsgegevens met het oog op de verwerking van betalingen, bijv. wanneer jij een product koopt op onze website. Afhankelijk van de betalingsmethode kunnen wij jouw betalingsinformatie doorgeven aan derden. 
Indien een bepaalde betaalmethode niet aan jou wordt toegekend (bijvoorbeeld vanwege het resultaat van een door CrefoPay uitgevoerde kredietcontrole) en jij verzoekt om informatie over de reden van de niet-toekenning, dan dien jij hierover contact op te nemen met CrefoPay. etepetete kan jou hierover geen informatie verstrekken, aangezien CrefoPay uitsluitend verantwoordelijk is voor de verwerking van de (persoons)gegevens in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door etepetete is artikel 6 lid 1 onder a, artikel 6 lid 1 onder b en artikel 6 lid 1 onder f AVG.3.1.2.1 CREFOPAY
Jouw betalingsgegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder CrefoPay, afhankelijk van de door jou gekozen betaalmethode. De betalingsdienstaanbieder is verantwoordelijk voor jouw betalingsgegevens.
Naast de (persoons)gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan CrefoPay in het kader van de transactieverwerking nog andere gegevens verzamelen, zoals het leveringsadres of individuele artikelen in het winkelmandje.
Informatie over met name de verantwoordelijke instantie van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder, de contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders en de categorieën persoonsgegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt is te verkrijgen op het volgende adres:
CrefoPay Privacybeleid https://www.crefopay.de/datenschutz/.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door etepetete is artikel 6 lid 1 onder b AVG.
 
3.1.2.2 PAYPAL
Bij betaling via PayPal worden jouw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"). PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" via PayPal. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. Onder meer adresgegevens worden meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij jou naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door etepetete is artikel 6 lid 1 onder b AVG.


 
3.1.3 KREDIETBEOORDELING 
Om ons risico betreffende wanbetaling tot een minimum te beperken, heeft etepetete het recht om bij een extern kredietagentschap informatie over jouw kredietwaardigheid in te winnen, alsook informatie over een mogelijke waarschijnlijkheid van een frauduleuze bestelling. etepetete geeft de klantgegevens met dit doel door aan een betalingsdienstaanbieder. Het doorgeven van (persoons)gegevens voor het uitvoeren van de kredietwaardigheidscontrole door etepetete vindt in ieder geval alleen plaats op basis van een aparte en uitdrukkelijke toestemming van de klant, welke toestemming de klant geeft bij het kiezen van de betreffende betaalmethode. Wij werken samen met het volgende kredietagentschap: Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss. Voor het opvragen van kredietwaardigheidsinformatie worden de volgende gegevens aan Creditreform Boniversum GmbH doorgegeven: voornaam, achternaam, postadres, geboortedatum, alsmede factuur- en betalingsgegevens.
De informatie conform art. 14 AVG over de gegevensverwerking bij Creditreform Boniversum GmbH vindt u hier: www.boniversum.de/EU-DSGVO
Wegens het op ervaring gebaseerde hoge risico van wanbetaling, alsook wegens het contractmodel, hebben wij er in het algemeen een rechtmatig belang bij een kredietcontrole uit te voeren wanneer wij een onzekere betalingswijze aanbieden.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van de kredietbeoordeling is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder a AVG, artikel 6 lid 1 onder b AVG en artikel 6 lid 1 onder f AVG. 
 
3.1.4 INCASSO
Indien openstaande facturen ondanks herhaalde aanmaningen niet worden betaald, kunnen wij de (persoons)gegevens die nodig zijn om een schuldvordering uit te voeren, doorgeven aan een incassodienstverlener. 
Wij werken samen met de volgende incassodienstverlener:
Creditreform München, Machtlfinger Straße 13, D-81379 München
Meer informatie over gegevensverwerking met Creditreform München vindt jij hier:
https://www.creditreform.de/muenchen/datenschutz 
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder b AVG en artikel 6 lid 1 onder f AVG. 
 
3.1.5 DOORGIFTE VAN (PERSOONS)GEGEVENS AAN TRANSPORTDIENSTVERLENERS
Voor de levering van bestelde producten werken wij samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven en/of verzendpartners: De volgende (persoons)gegevens kunnen aan hen worden meegedeeld met het oog op de levering van de bestelde producten of de aankondiging van de levering ervan: voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer (bijv. voor het aankondigen van de leveringstijden). 
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder b AVG.
 
3.1.6. PROCESSOR
Jouw (persoons)gegevens zullen worden gedeeld met dienstverlenende partners wanneer zij namens ons optreden en etepetete bijstaan bij het verlenen van haar diensten. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Verwerkers gebruiken de (persoons)gegevens niet voor hun eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de voor de verwerking verantwoordelijke.
De verwerking van jouw (persoons)gegevens door dienstverleners die daartoe opdracht hebben gekregen, vindt plaats in het kader van de afhandeling van bestellingen in de zin van artikel 28 AVG.
 
3.2 CONTACT OPNEMEN MET ETEPETE
3.2.1 CONTACTFORMULIER WEBSITE
Jij kunt ons vragen stellen en berichten sturen via het contactformulier op ons e-mailadres en via het vermelde telefoonnummer.
Wanneer jij contact met ons opneemt, gebruiken wij de (persoons)gegevens die jij in dit verband vrijwillig verstrekt uitsluitend om contact met jou op te nemen en jouw aanvraag te verwerken.
 
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder a, artikel 6 lid 1 onder b, artikel 6 lid 1 onder c AVG en artikel 6 lid 1 onder f AVG.
 
3.2.2 ZENDESK
Bovendien is het mogelijk om contact op te nemen met de klantenondersteuning van etepetete via e-mail, chat en telefoon. Voor dit doel gebruiken we het ticketsysteem Zendesk, de Zendesk Chat en Zendesk Talk, een cloudgebaseerd platform van Zendesk Inc. Daartoe worden de nodige (persoons)gegevens verwerkt, zoals naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres, om jouw supportticket te kunnen beantwoorden. De (persoons)gegevens worden gewist nadat de wettelijke termijnen voor het wissen van (persoons)gegevens zijn verstreken. De (persoons)gegevens kunnen zich zowel in de EU als in de VS bevinden. 
Zendesk heeft de door het Hof van Justitie bevestigde modelcontractbepalingen in hun gegevensverwerkingsovereenkomst opgenomen.
Voor nadere informatie over de doorgifte van (persoons)gegevens aan ontvangers buiten de EU, zie 6. Ontvangers buiten de EU.
 
Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Zendesk, zie het privacybeleid van Zendesk op:
www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/ 


Als jij vragen hebt, kun jij ook rechtstreeks contact opnemen met de Privacy Officer van Zendesk: Zendesk, Inc, Attn: Privacy Officer, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten, of per e-mail op privacy@zendesk.com.
In dit geval is de gegevensverwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om het door jouw ingediende verzoek te ontvangen en te verwerken, artikel 6 lid 1 onder f AVG.


3.3. GEGEVENSVERWERKING VOOR RECLAMEDOELEINDEN (ZONDER COOKIES / TRACEERGEGEVENS)
3.3.1 DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN
Als jij aan een van onze wedstrijden deelneemt, verzamelen wij de respectievelijke (persoons)gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de deelnemingsovereenkomst, met name voor de kennisgeving van de prijs. In de regel zijn een individuele wedstrijdbijdrage (bijv. een commentaar of een foto), alsmede jouw naam en contactgegevens vereist. Het is mogelijk dat wij deze (persoons)gegevens doorgeven aan onze wedstrijdpartners, bijvoorbeeld om jou de prijs toe te sturen. De gegevensverwerking en -overdracht kan variëren al naar gelang van het vergelijkend onderzoek en wordt daarom specifiek beschreven in de respectieve deelnemingsvoorwaarden. Deelname aan de verloting en de daarmee samenhangende gegevensverzameling is uiteraard vrijwillig.
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder a AVG, artikel 6 lid 1 onder b AVG en artikel 6 lid 1 onder f AVG.
3.3.2 NIEUWSBRIEF 
Bij etepetete heb jij de mogelijkheid om jezelf op verschillende manieren in te schrijven voor onze nieuwsbrief, bijv. wanneer jij je registreert, op onze receptenpagina of op onze blog.
Promotionele informatie wordt alleen naar jouw e-mailadres gestuurd als onderdeel van onze nieuwsbrief als jij een klantenaccount hebt of hebt ingestemd met het gebruik van jouw e-mailadres voor deze doeleinden. Uiteraard kun jij jouw toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven in beide gevallen te allen tijde intrekken, bijv. door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief, door de communicatie-instellingen in jouw klantenaccount bij te werken of door een bericht te sturen naar onze klantenservice. https://etepetete-bio.de/support.
In het algemeen maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure om jou in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij jou na jouw registratie een e-mail sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres, waarin jou wordt gevraagd te bevestigen dat jij de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Bovendien slaan wij jouw IP-adres en het tijdstip van jouw registratie en bevestiging op. Dit stelt ons in staat jouw registratie te bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van jouw persoonsgegevens op te helderen. 
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder a AVG.


3.3.3 ANDERE RECLAME VAN ETEPETE
Etepetete gebruikt het e-mailadres en het postadres die jij opgeeft bij het plaatsen van jouw bestelling om jou per e-mail en per post te informeren over haar eigen gelijkwaardige product- en dienstaanbiedingen. Postreclamezendingen worden verzonden in samenwerking met Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, Hansestr. 2 37574 Einbeck. Daartoe zullen de volgende (persoons)gegevens aan Deutsche Post worden doorgegeven: naam, contact- en adresgegevens.
Indien jij geen verdere reclame-informatie per e-mail of per post wenst te ontvangen, kun jij te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van jouw contactgegevens voor reclamedoeleinden.
Jij kunt jouw herroeping op de volgende manier kenbaar maken: schriftelijk aan etepetete GmbH, Sederanger 5, 80538 München, Duitsland, of via onze klantenservice (https://etepetete-bio.de/support). Wat de nieuwsbrief betreft, heb jij, indien jij een bestaand klantenaccount hebt, de mogelijkheid om jouw communicatievoorkeuren op elk moment te wijzigen in het klantenaccount gedeelte op onze website.
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder f AVG. 
 
4. ONLINE AANWEZIGHEID EN WEBSITE-OPTIMALISERING (MET GEBRUIKMAKING VAN COOKIES), MET INBEGRIP VAN TOESTEMMINGEN
Als exploitant van het platform etepetete-bio.de, etepetete-bio.at en hun subdomeinen verzamelt etepetete (persoons)gegevens over het gedrag van gebruikers op de voornoemde website (tracking data). Daartoe kan etepetete onder meer cookies plaatsen in de browser die jij gebruikt. Het verzamelen van traceringsgegevens is alleen toegestaan indien jij daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. 
Door te klikken op de "ok"-knop op de cookie-banner die wordt weergegeven, stem jij in met de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens voor doeleinden van noodzakelijkheid, voorkeuren, statistieken en marketing. Door het selecteren/deselecteren van de respectieve categorie kun jij instemmen met de verwerking voor individuele doeleinden die niet noodzakelijk zijn. Indien geen van de vrijwillige gegevenscategorieën wordt geselecteerd, vindt er geen verwerking voor niet-essentiële doeleinden en geen doorgifte van (persoons)gegevens aan de VS plaats.
Toestemming is echter niet vereist voor de verwerking van dergelijke trackinggegevens die noodzakelijk zijn voor het websiteaanbod. 
De informatie over jouw gebruiksgedrag kan door etepetete onder andere worden gebruikt om jou interessante aanbiedingen te doen of om met gepersonaliseerde inhoud voor jou te adverteren op andere websites (bijv. retargeting). Trackinggegevens die wij zelf verzamelen en opslaan, worden alleen pseudoniem verwerkt. Dit voorkomt een toewijzing van de (persoons)gegevens aan jouw persoon. 
Jij hebt ook de mogelijkheid om jouw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden geplaatst of dat alleen bepaalde soorten cookies worden geplaatst.
4.1 ALGEMENE INFORMATIE - COOKIES
etepetete gebruikt cookies om pseudonieme gebruiksprofielen aan te maken in overeenstemming met de wettelijke vereisten, maar ook om het gebruik van onze website zo optimaal mogelijk te maken. Wij kunnen de gebruiksprofielen evalueren om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, om doelgroepen voor onze producten te bepalen en zo onze aanbiedingen te optimaliseren. Indien wij pseudonieme gebruiksprofielen aanmaken, koppelen wij deze (persoons)gegevens niet rechtstreeks aan jou en kunnen wij derhalve geen specifieke activiteiten naar jou herleiden.
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen wanneer jij onze website bezoekt en die het mogelijk maken jouw browser opnieuw in te stellen. Cookies slaan informatie op zoals jouw taalinstellingen, de duur van jouw bezoek aan onze website of de items die jij daar hebt ingevoerd. Dit voorkomt dat jij telkens wanneer jij onze website gebruikt, alle noodzakelijke (persoons)gegevens opnieuw moet invoeren. Cookies stellen ons ook in staat jouw voorkeuren te herkennen en onze website aan te passen aan jouw interessegebieden.
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als jij wilt voorkomen dat cookies worden opgeslagen, kun jij in de browserinstellingen "Geen cookies accepteren" selecteren. Hoe dit in detail werkt, kun jij vinden in de instructies van de fabrikant van jouw browser. Jij kunt cookies die al op jouw computer zijn opgeslagen, op elk moment verwijderen. Wij willen jou er echter op wijzen dat onze website zonder cookies slechts beperkt bruikbaar is. Jij kunt het verzamelen en doorsturen van jouw (persoons)gegevens (met name jouw IP-adres) en de verwerking van deze (persoons)gegevens ook verhinderen door de uitvoering van JavaScript in jouw browser uit te schakelen of een programma zoals "NoScript" te installeren.
Volgens de wettelijke voorschriften is het opslaan van informatie op eindapparaten (desktops, mobiele telefoons, tablets, enz.) - bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies - en het opvragen van informatie van eindapparaten (tracking) alleen toegestaan als jij daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Er hoeft echter geen toestemming te worden gegeven indien deze opslag/ontsluiting noodzakelijk is voor het functioneren van de website. Een noodzaak is bijvoorbeeld gegeven met betrekking tot de weergave van het winkelwagen.
Met betrekking tot de gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de werking van de website, heb jij niet het recht om bezwaar te maken.
 4.2 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE PIXEL 
Deze website maakt gebruik van Custom Audience Pixel, een dienst van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.
Custom Audience Pixel is een Java-scriptcode die wij op al onze webpagina's hebben ingebed. Wij gebruiken Custom Audience Pixel om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze pixel verzamelt en rapporteert aan Facebook informatie over de browsersessie van de gebruiker, een gehashte versie van de Facebook-ID en de URL die wordt bekeken. Elke Facebook-gebruiker heeft een unieke en apparaatonafhankelijke Facebook-ID die ons in staat stelt gebruikers aan te spreken en te herkennen op meerdere apparaten op de sociale netwerken Facebook en Instagram, zodat we onze bezoekers kunnen heraanspreken voor advertentiedoeleinden in Facebook-advertenties. Na 180 dagen wordt de gebruikersinformatie verwijderd totdat de gebruiker onze website opnieuw bezoekt. Daarom wordt aan etepetete geen persoonlijke informatie over individuele websitebezoekers bekendgemaakt en kunnen doelgroepen van websitebezoekers door ons pas in advertenties worden aangesproken zodra zij een significant aantal hebben bereikt.
Voor meer informatie over Facebook en hun privacy-instellingen verwijzen wij jou naar het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook Inc.
https://www.facebook.com/about/privacy/ 


4.3 INSTAGRAM
Wij hebben onderdelen van de dienst Instagram op onze website geïntegreerd via de Facebook Custom Audience Pixel (punt 4.3). Instagram is een platform waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en deze ook op andere sociale netwerken kunnen verspreiden.
De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
 
Telkens wanneer jij een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser door de desbetreffende Instagram-component ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende component van Instagram te downloaden. Instagram ontvangt dus informatie over welke specifieke subpagina van onze website jij bezoekt.
Als jij tegelijkertijd op Instagram bent ingelogd, herkent Instagram telkens wanneer jij onze website oproept, welke specifieke subpagina bezoekt, voor de gehele duur van jouw respectievelijke verblijf op onze website. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokken persoon. Door op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen te klikken, worden de aldus overgedragen (persoons)gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount, opgeslagen en verwerkt.
Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat jij onze website hebt bezocht als jij bent ingelogd op Instagram op hetzelfde moment dat jij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of jij op de Instagram-knop klikt of niet. Als jij niet wilt dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kun jij dit voorkomen door jezelf bij jouw Instagram-account uit te loggen voordat jij onze website bezoekt.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://www.instagram.com/about/legal/privacy/. 
 
4.4 TABOOLA
Wij maken op onze website gebruik van de dienst Taboola, een dienst van Taboola Inc. (1115 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10010, VS). Adverteerders kunnen advertentieruimte kopen en website-exploitanten (uitgevers) kunnen advertentieruimte aanbieden. Zo kunnen wij gebruikersspecifieke aanbevelingen voor inhoud en advertenties doen op basis van surfgedrag en interesses van de klant, om zo de gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod te verbeteren. De gebruiksprofielen worden opgesteld met gebruikmaking van pseudoniemen, zij worden niet samengevoegd met de (persoons)gegevens over de drager van het pseudoniem en er kunnen geen conclusies uit worden getrokken met betrekking tot persoonsgegevens.
Meer informatie over Taboola vindt u op https://www.taboola.com/privacy-policy.
 
Daar kun jij de tracking op elk moment uitschakelen in de sectie "User Choices". Zodra jij je hebt afgemeld, krijg jij niet langer gepersonaliseerde inhoud/reclame te zien.


4.5 GOOGLE 
Wij maken op onze website gebruik van verschillende diensten van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA [UJ1] ("Google").
De details van deze diensten, alsmede het type, het doel en de verwerking van de verzamelde (persoons)gegevens, worden hieronder nader toegelicht. Google heeft de door het Hof van Justitie bevestigde modelcontractbepalingen reeds in zijn gegevensverwerkingsovereenkomsten opgenomen.
Voor nadere informatie over de doorgifte van (persoons)gegevens aan ontvangers buiten de EU, zie 6. Ontvangers buiten de EU.4.5.1 GOOGLE ADS MANAGER
Wij gebruiken de Google Ad Manager om advertenties te leveren en te optimaliseren. Daarbij maakt Google gebruik van Web Bacon en cookies om statistische informatie over bezoeken aan onze website te verzamelen (bijv. gebruikte browser, besturingssysteem, eerder bezochte pagina, IP-adres, datum/tijd).
Wij hebben IP-anonimisering geactiveerd bij Google. Dit betekent dat jouw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort.
De door de cookie en/of Web Bacon gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google heeft de door het Hof van Justitie bevestigde modelcontractbepalingen reeds in zijn gegevensverwerkingsovereenkomsten opgenomen.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of gerechtigd, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Indien jij niet wil dat informatie over jouw gedrag op de website wordt verwerkt in het kader van de trackingprocedure, kun jij ook het plaatsen van een hiervoor vereiste cookie weigeren - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitschakelt. 
Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Google voor advertentiedoeleinden, klik hier:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
Jij kunt gepersonaliseerde reclame door Google hier deactiveren: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de.
Meer informatie over gegevensbescherming en Google Ad Manager vindt jij op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.


4.5.2 GOOGLE ADS CONVERSION
Wij gebruiken ook het zogenaamde Google Conversion Tracking op de website. Google AdWords plaatst een cookie op jouw eindapparaat ("conversiecookie") als jij via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als jij bepaalde van onze pagina's bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en dus is doorgestuurd naar onze pagina. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Daarom kunnen cookies niet worden getraceerd over de websites van verschillende Google Ads klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons op te stellen. Als klant van Google Ads leren wij het totale aantal gebruikers kennen dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Indien jij niet wil dat informatie over jouw gedrag op de website wordt verwerkt in de trackingprocedure, kun jij ook het plaatsen van een hiervoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. Jij kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door jouw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd.
 
Google biedt jou ook de mogelijkheid om het gebruik van cookies door Google voor advertentiedoeleinden uit te schakelen in de advertentievoorkeuren. Je kunt dit hier vinden: https://www.google.com/settings/ads.


Jij kunt ook het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de uitschakelpagina van het Network Advertising Initiative te gaan:
https://www.networkadvertising.org/choices.


4.5.3 GOOGLE ADS REMARKETING
Bovendien maakt deze website gebruik van de Google Remarketing-dienst. Wij maken gebruik van de remarketingfunctie binnen de Google AdWords-dienst. Met de remarketingfunctie kunnen wij jou op basis van jouw interesses advertenties tonen op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google. Daartoe wordt jouw surfgedrag op onze website geanalyseerd, bijv. welke aanbiedingen jij hebt bekeken. Hierdoor kunnen wij jou geïndividualiseerde advertenties tonen op de online zoekmachine Google zelf, zogenaamde "Google-advertenties" en op andere websites, zelfs na jouw bezoek aan onze website. Daartoe slaat Google een cookie op in jouw browser wanneer jij Google-diensten of websites in het advertentienetwerk van Google bezoekt. Deze cookie wordt gebruikt om jouw bezoeken te registreren. De cookie wordt gebruikt om jouw webbrowser te identificeren en niet om jou persoonlijk te identificeren. Het is mogelijk dat Google de via de website etepetete-bio.de over jouw gebruiksgedrag verzamelde (persoons)gegevens ook voor eigen doeleinden of voor doeleinden van andere klanten van Google gebruikt (bijv. om geïndividualiseerde reclame van derden weer te geven). Deze verdere verwerking van de (persoons)gegevens, alsmede de verwerking van de (persoons)gegevens na de overdracht door etepetete aan Google, wordt door Google als enige verantwoordelijke voor de verwerking uitgevoerd. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder a AVG.


Meer informatie over Google remarketing en het privacybeleid van Google vindt jij op: www.google.com/privacy/ads/. Hier kun jij ook jouw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. het recht op verwijdering van (persoons)gegevens) met betrekking tot de (persoons)gegevens die Google als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt. Jij kunt jouw toestemming voor het gebruik van Google remarketing hier intrekken: https://support.google.com/ads/answer/2662922. 
 
4.5.4 GOOGLE ANALYTICS
Voor de vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van onze pagina's maken wij gebruik van Google Analytics op basis van artikel 6 lid 1 onder f AVG. Google Analytics stelt ons in staat jouw gebruik van de website te evalueren om analyses van de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik te verlenen.
Wij wijzen erop dat aan Google Analytics op deze website de code "gat.anonymizeIp();" is toegevoegd om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te verzekeren (zogenaamde IP-masking). Jouw IP-adres wordt vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door jouw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere (persoons)gegevens van Google. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kun jij terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/. 
Naast de reeds genoemde opties kun jij het verzamelen van (persoons)gegevens door Google voorkomen door de browser add-on te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


4.5.5 GOOGLE TAG MANAGER
Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee we website tags op een gebundelde manier kunnen beheren via één interface. Het instrument zelf, dat de tags implementeert, is een cookieloos domein en slaat geen persoonsgegevens op. Het instrument triggert andere tags, die op hun beurt (persoons)gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze (persoons)gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.
 
4.6 YOUTUBE
etepetete integreert video-inhoud van "YouTube", een dienst van de provider Google, en verwerkt gebruikersgegevens in deze context. De dienstverlener is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.


Wij gebruiken YouTube om aan jou video-inhoud te tonen.
In verband met het gebruik van video-inhoud van YouTube worden met name metadata en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie en IP-adressen) verwerkt. Er kunnen echter ook gebruiksgegevens (bv. toegang tot websites, kliks, toegangstijden), contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bv. vermeldingen in onlineformulieren) of inventarisgegevens (bv. namen, adressen) worden verwerkt.
Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de gebruikers van onze website opslaat voordat zij hebben ingestemd met de verwerking of de video hebben bekeken. De doorgifte van (persoons)gegevens via YouTube wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.
Een verbinding met de YouTube-servers wordt alleen tot stand gebracht wanneer jij toestemming hebt gegeven voor het gebruik van YouTube op het ingebedde voorbeeldbeeld van de dienst. Voordien worden er door YouTube geen cookies geplaatst op jouw toestel. Er zij op gewezen dat het mogelijk is de (persoons)gegevens te koppelen aan andere (persoons)gegevens (in sommige gevallen ook op andere toestellen). Dit risico bestaat met name indien jij een YouTube-account hebt en ingelogd bent bij YouTube. Om verdere koppeling van (persoons)gegevens te voorkomen, raden wij jou aan uit te loggen bij YouTube voordat jij onze bedrijfswebsite bezoekt.
De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika (VS) gezonden en daar opgeslagen. Er is geen algemeen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS, dat een adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS certificeert. Door de overdracht van jouw persoonsgegevens bestaat het risico dat de Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens en ze voor hun eigen doeleinden verwerken. Voor meer informatie over de doorgifte van gegevens aan ontvangers buiten de EU, zie 6. ontvangers buiten de EU.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van het insluiten en weergeven van de miniaturen is artikel 6 lid 1 onder f AVG.
De rechtsgrondslag voor de verwerking door YouTube en de doorgifte van jouw persoonsgegevens aan YouTube in de VS is jouw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1, onder a, en artikel 49 lid 1 zin 1 onder a AVG. Jij hebt de mogelijkheid om jouw toestemming op elk moment in te trekken.
Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming op: https://policies.google.com/privacy. Informatie over de opt-outmogelijkheid is te vinden op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Informatie over de instellingen voor de weergave van advertenties is te vinden op: https://adssettings.google.com/authenticated.4.7 MICROSOFT BING
Op de website gebruiken we technologieën van Bing Ads (bingads.microsoft.com), die worden geleverd en beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Microsoft plaatst een cookie op jouw eindapparaat als jij op onze website bent gekomen via een Microsoft Bing-advertentie. Op die manier kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgeleid en een vooraf bepaalde doelpagina ("conversiesite") heeft bereikt. Wij kennen alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens naar de conversiesite is geleid. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookie, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en worden gebruikt om advertenties weer te geven. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt.
Indien jij niet wilt dat Microsoft informatie over jouw gedrag gebruikt zoals hierboven uiteengezet, kun jij de instelling van een cookie die voor dit doel vereist is, weigeren - bijvoorbeeld door browserinstellingen te gebruiken die het automatisch instellen van cookies in het algemeen uitschakelen. Jij kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde (persoons)gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website worden verzameld, alsmede dat deze gegevens door Microsoft worden verwerkt, door jouw bezwaar kenbaar te maken via de volgende link https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft en Bing Ads worden gebruikt, is te vinden op de Microsoft-website https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.


4.8 ADCELL
Adcell componenten zijn geïntegreerd op onze website. De werkmaatschappij van Adcell is Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn, Duitsland.
Adcell is een Duits Affiliate netwerk dat Affiliate marketing aanbiedt. Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie. Het stelt commerciële website-exploitanten (zogenoemde merchants of adverteerders) in staat advertenties te plaatsen op websites van derden (zogenoemde affiliates of publishers). Deze reclame wordt meestal vergoed via klik- of verkoopcommissies. De handelaar stelt via het affiliatenetwerk een reclamemedium ter beschikking, bijvoorbeeld een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame. Deze reclamemedia worden vervolgens door derde partners op hun eigen website geïntegreerd of via andere kanalen geadverteerd (bijv. adverteren op trefwoorden of e-mailmarketing).
Adcell plaatst een cookie in jouw browser. Alleen het identificatienummer van de partner die de potentiële klant doorverwijst en het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze (persoons)gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen een klant en de partner, die worden verwerkt via het affiliate-netwerk, d.w.z. Adcell.
Jij kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies.
Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Adcell een cookie in jouw browser kan plaatsen. Daarnaast kunnen reeds door Adcell geplaatste cookies te allen tijde via jouw internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
Het toepasselijke privacybeleid van Adcell is te vinden op https://www.adcell.de/news/meldungen/dsgvo/datenschutz-grundverordnung-bei-adcell.


4.9 SMARTLOOK
Wij gebruiken de analysesoftware Smartlook van Smartsupp.com s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjechië, in het kader van ons legitiem belang bij een technisch onberispelijk online-aanbod en de economisch efficiënte vormgeving en optimalisering ervan overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder f AVG.
Dit instrument registreert bewegingen op de gecontroleerde websites in zogenaamde heat maps. Zo kunnen wij anoniem zien waar bezoekers klikken en hoe ver ze scrollen. Dit stelt ons in staat onze website beter en klantvriendelijker te ontwerpen. Alle (persoons)gegevens worden verzameld zonder dat wij ze kunnen toewijzen aan specifieke gebruikers. Wij kunnen alleen bijhouden hoe de muis wordt bewogen, waar er wordt geklikt en hoe ver er wordt gescrolld. Voorts worden de schermgrootte van het apparaat, het soort apparaat, informatie over de browser, het land van waaruit toegang werd verkregen en de voorkeurstaal geregistreerd. Indien op een website persoonsgegevens van jou of van derden worden getoond, worden deze automatisch door smartlook verborgen. Zij zijn dus voor ons niet traceerbaar.
Jij kunt het gebruik van de Smartlook-tool voorkomen door een "Do Not Track header" te gebruiken. Dan worden er geen (persoons)gegevens verzameld over jouw bezoek aan onze website. Om dit te doen, moet u jouw browser dienovereenkomstig instellen. Instructies over hoe dit te doen in het Duits vindt jij op: http://www.akademie.de/wissen/do-not-track-datenschutz.
Jij kunt het Smartlook-instrument ook alleen uitschakelen met de opt-out-schakelaar op https://www.smartlook.com/opt-out/. 
Jij kunt het privacybeleid van Smartlook hier vinden: https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy.


4.10 ACTIVE CAMPAIGN
De nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van "ActiveCampaign", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven, gevestigd te 1 N Dearborn, 5th Floor, Chicago, IL 60601, Verenigde Staten.
De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, evenals hun andere (persoons)gegevens die in deze mededeling worden beschreven, worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign in de Verenigde Staten. ActiveCampaign gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. Bovendien kan ActiveCampaign deze (persoons)gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn.
ActiveCampaign geeft de (persoons)gegevens van de ontvangers van de nieuwsbrief niet door aan derden en gebruikt deze (persoons)gegevens evenmin om de ontvangers zelf aan te schrijven. 
ActiveCampaign heeft de door het Hof van Justitie bevestigde modelcontractbepalingen reeds in zijn gegevensverwerkingsovereenkomst opgenomen. Voorts hebben wij met ActiveCampaign een "overeenkomst inzake gegevensverwerking" gesloten. Het gaat om een overeenkomst waarbij ActiveCampaign zich ertoe verbindt de (persoons)gegevens van onze gebruikers te beschermen, ze namens ons te verwerken overeenkomstig de bepalingen inzake gegevensbescherming en ze met name niet aan derden door te geven.
Voor nadere informatie over de doorgifte van (persoons)gegevens aan ontvangers buiten de EU, zie 6. Ontvangers buiten de EU.
Het privacybeleid van ActiveCampaign kan hier worden bekeken:
https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy.


4.11 MAILCHIMP
Bovendien kan de nieuwsbrief worden verzonden via "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS.


De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers worden, net als hun andere in deze mededeling beschreven (persoons)gegevens, opgeslagen op MailChimp-servers in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. Bovendien kan MailChimp, volgens zijn eigen informatie, deze (persoons)gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrieven of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de (persoons)gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.
De nieuwsbrieven bevatten een zogeheten "web beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van de MailChimp-server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals informatie over de browser en jouw systeem, alsmede jouw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en jouw leesgedrag op basis van de opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden.
De statistische onderzoeken omvatten ook de vaststelling of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van MailChimp om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen al naar gelang van de interesses van onze gebruikers.
MailChimp heeft de door het Hof van Justitie bevestigde modelcontractbepalingen reeds in zijn gegevensverwerkingsovereenkomsten opgenomen.
Voor nadere informatie over de doorgifte van (persoons)gegevens aan ontvangers buiten de EU, zie 6. Ontvangers buiten de EU.
 
Jij kunt het privacybeleid van MailChimp hier vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy.
 
4.12 KLAVIYO
De nieuwsbrief kan ook worden verzonden via "Klaviyo", een dienst die wordt aangeboden door Klaviyo Inc, VS.
Wanneer een gebruiker zich registreert en inlogt op onze website, worden de volgende (persoons)gegevens doorgestuurd naar Klaviyo en opgeslagen op de servers van Klaviyo in de VS:
⦁ e-mailadres
⦁ voornaam
⦁ achternaam
⦁ abonnement op nieuwsbrief (Ja/Nee)
⦁ alle artikelen bekeken op onze website
⦁ datum van de eerste activiteit
⦁ datum van de laatste activiteit
⦁ bron van toegang
⦁ referrer
⦁ eerste toegang
⦁ datum waarop het gebruikersprofiel is aangemaakt
⦁ datum van de laatste bijwerking van het gebruikersprofiel
Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f AVG en dient het belang om onze gebruikers een betere winkelervaring te bieden, onze website voortdurend te verbeteren, aan te passen aan de behoeften van onze klanten en een effectieve, veilige en promotioneel één gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem.
Klaviyo gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. Bovendien kan Klaviyo, volgens haar eigen informatie, deze (persoons)gegevens gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Klaviyo gebruikt de (persoons)gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om ze door te geven aan derden.
Klaviyo heeft de door het Hof van Justitie bevestigde modelcontractbepalingen reeds in hun gegevensverwerkingsovereenkomst opgenomen. Voorts hebben wij met Klaviyo een "overeenkomst inzake gegevensverwerking" gesloten. Dit is een contract waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de (persoons)gegevens van onze gebruikers te beschermen, ze namens ons te verwerken in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming en ze in het bijzonder niet aan derden door te geven. 
Wij verzamelen in dit verband geen afzonderlijke (persoons)gegevens. 
Voor nadere informatie over de doorgifte van (persoons)gegevens aan ontvangers buiten de EU, zie 6. Ontvangers buiten de EU.
Meer details vindt u in het privacybeleid van Klaviyo op https://www.klaviyo.com/privacy (volledige tekst op https://www.klaviyo.com/privacy/policy) en in het supplement over EU-gegevensbescherming op https://www.klaviyo.com/privacy/dpa.


4.13 STUDENTVERIFY
Een iFrame van High Five GmbH, Döblinger Hauptstraße 60/9-10, AT-1190 Wenen, exploitant van de studenten kortingssite iamstudent.de, is ingesloten op onze website. Studenten kunnen een kortingscode ontvangen door zich op de website van onze partner iamstudent.de te registreren met hun studenten e-mailadres. Daar wordt de studentenstatus gecontroleerd. Na succesvolle verificatie krijgt de gebruiker toegang tot de studentenkortingsactie van etepetete. Details over de gegevensverwerking in verband met de diensten zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van iamstudent.de (https://www.iamstudent.de/datenschutz-dsgvo).
De rechtsgrondslag voor de integratie van het iFrame is artikel 6 lid 1 onder f AVG.
Het doel van de integratie is het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de website en het aanbieden van kortingscodes voor de bovengenoemde doelgroep.


4.14 CRITEO
Deze website maakt gebruik van de technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ("Criteo"). Met behulp van cookies wordt informatie over het gedrag van websitebezoekers in gepseudonimiseerde vorm verzameld, opgeslagen en geëvalueerd op basis van ons legitieme belang bij het tonen van gepersonaliseerde reclame in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f AVG. Criteo analyseert het gedrag en kan vervolgens gerichte aanbevelingen als geïndividualiseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde publishers) weergeven. Er vindt geen ander gebruik of bekendmaking aan derden plaats.
Om bezwaar te maken tegen het verzamelen van (persoons)gegevens en het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor de toekomst, kun jij de volgende opt-out cookie downloaden: https://www.criteo.com/de/privacy/
Voor meer informatie over de technologie van Criteo verwijzen wij u naar het Criteo Privacybeleid: https://www.criteo.com/de/privacy/ 


4.15 PINTEREST RETARGETING
Wij gebruiken de pixel (Pinterest tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland). Via deze pixel wordt informatie over het gebruik (bijv. informatie over bekeken items) gezamenlijk door Pinterest Europe Limited en etepetete verzameld en aan Pinterest Europe Limited doorgegeven. Voor de verdere verwerking van de aan Pinterest Europe Limited verstrekte (persoons)gegevens is uitsluitend Pinterest Europe Limited krachtens de Algemene Verordening Persoonsgegevens verantwoordelijk. Deze doorgegeven informatie kan aan jou worden toegewezen met behulp van andere informatie die Pinterest Europe Limited over jou heeft opgeslagen, bijvoorbeeld vanwege jouw eigendom van een account op het sociale netwerk "Pinterest". Op basis van de informatie die via de pixel wordt verzameld, kan jij op jouw Pinterest account op interesses gebaseerde reclame worden getoond (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan ook door Pinterest Europe Limited worden geaggregeerd en de geaggregeerde informatie kan door Pinterest Europe Limited worden gebruikt voor haar eigen reclamedoeleinden, alsmede voor reclamedoeleinden van derden. Pinterest Europe Limited kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit jouw gebruikspatronen op deze website en kan deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest Europe Limited over jou heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", zodat bij Pinterest Europe Limited een profiel over jou kan worden opgeslagen. Dit profiel kan voor reclamedoeleinden worden gebruikt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder a AVG.
Voor nadere informatie over de doorgifte van (persoons)gegevens aan ontvangers buiten de EU, zie 6. Ontvangers buiten de EU.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy . Hier kun jij ook jouw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. het recht op verwijdering van (persoons)gegevens) met betrekking tot de (persoons)gegevens die Pinterest Europe Limited als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.
4.16 AWIN
Onze website maakt gebruik van het prestatiereclamenetwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn. In het kader van de trackingdiensten bewaart AWIN cookies op de eindtoestellen van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bijv. door zich te registreren voor een nieuwsbrief of door een bestelling te plaatsen in de online shop) om transacties en acties (bijv. leads en verkopen) te documenteren. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering binnen het netwerk. AWIN verzamelt, verwerkt en gebruikt geen persoonsgegevens. In een cookie wordt informatie geplaatst over wanneer een bepaald reclamemedium door een eindapparaat werd aangeklikt. In de AWIN-trackingcookies wordt een individuele cijferreeks opgeslagen die niet aan de individuele gebruiker(s) kan worden toegewezen en die het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of weergave) documenteert. AWIN verzamelt ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de oproepende browser.
Het opslaan van "AWIN cookies" is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder a AVG (vrijwillige toestemming). Jij kunt het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies.
Indien jij meer informatie wenst over de gegevensverwerking van AWIN, kun jij die hier vinden: https://www.awin.com/de/rechtliches .


5. Social Media Plug-Ins
Wij gebruiken social plugins van de sociale netwerken Facebook, Pinterest en Instagram op onze website op basis van artikel 6 lid 1 onder f AVG om meer bekendheid te geven aan ons bedrijf. Het onderliggende promotionele doel moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor een gegevensbeschermingsconforme werking berust bij hun respectieve aanbieders.
Om jouw privacy te beschermen, bieden wij deze sociale plug-ins aan als zogenaamde "2-klik knoppen". De "2-klik-oplossing" voorkomt dat (persoons)gegevens (bijv. jouw IP-adres) worden doorgegeven aan sociale netwerken zoals Facebook of Instagram wanneer jij onze website opent. Daartoe zijn de knoppen standaard gedeactiveerd en worden ze pas geactiveerd wanneer jij voor de eerste keer op de sociale plug-ins klikt.
Na activering verzamelen de plug-ins ook persoonlijke gegevens zoals jouw IP-adres en sturen deze naar de server van de desbetreffende provider, waar ze worden opgeslagen. Bovendien plaatsen geactiveerde sociale plug-ins een cookie met een unieke identificatiecode wanneer de desbetreffende website wordt opgeroepen. Dit stelt de providers ook in staat profielen op te stellen over jouw gebruiksgedrag. De (persoons)gegevens worden gebruikt om jou gepersonaliseerde reclame te tonen en voor markt- en opinieonderzoek.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de (persoons)gegevens door de betreffende aanbieder, alsmede jouw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van jouw privacy kun jij vinden in de betreffende gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder, waarnaar wij hieronder linken.
Door jou op voorhand af te melden van de pagina's van sociale netwerken en de geplaatste cookies te verwijderen, kun jij voorkomen dat sociale netwerken de over jou verzamelde informatie tijdens jouw bezoek aan etepetete-bio.de toewijzen aan jouw gebruikersaccount bij het desbetreffende sociale netwerk. Als jij niet wilt dat sociale netwerken de via onze website verzamelde (persoons)gegevens rechtstreeks aan jouw profiel toewijzen, moet jij je bij de betreffende sociale netwerken afmelden voordat jij onze website bezoekt.
De gegevensoverdracht vindt plaats onafhankelijk van het feit of jij een account hebt bij de aanbieder van de plug-in en daar bent ingelogd. Indien jij bent ingelogd bij de plug-in provider, worden jouw door ons verzamelde (persoons)gegevens toegewezen aan jouw account bij de plug-in provider.
5.1 FACEBOOK
Deze website maakt gebruik van een sociale plugin van Facebook. Dit is een aanbod van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.
Wanneer jij een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt jouw browser een verbinding met Facebook tot stand en wordt de inhoud vanaf deze pagina geladen. Jouw bezoek aan deze website kan door Facebook worden gevolgd, ook als jij de sociale plug-in functie niet actief gebruikt. Als je een Facebook account hebt, kun je zo'n sociale plug-in gebruiken en zo informatie delen met je vrienden. etepetete heeft geen invloed op de inhoud van de plug-ins en de overdracht van informatie.
Facebook verstrekt op zijn website gedetailleerde informatie over de omvang, de aard, het doel en de verdere verwerking van jouw (persoons)gegevens. Hier vind jij ook meer informatie over jouw rechten en instellingsmogelijkheden om jouw privacy te beschermen.
Privacybeleid van Facebook (Facebook Inc., Verenigde Staten, Privacybeleid: http://www.facebook.com/policy.php)5.2 INSTAGRAM
Plugins van het sociale netwerk Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA ("Instagram") zijn ook geïntegreerd op deze website. Jij kunt de Instagram-plug-in herkennen aan de "Instagram-knop" op onze pagina.
Als jij op de "Instagram-knop" klikt terwijl jij bent ingelogd op jouw Instagram-account, kun jij de inhoud van onze pagina's koppelen aan jouw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan jouw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde (persoons)gegevens noch van het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 
5.3 PINTEREST
Plug-ins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest") zijn op deze website geïntegreerd. Jij kunt de Pinterest plug-in herkennen aan de "Pin it" knop op onze site.
Als jij op de Pinterest "Pin it" knop klikt terwijl jij bent ingelogd op jouw Pinterest account, kun jij de inhoud van onze pagina's koppelen aan jouw Pinterest profiel. Hierdoor kan Pinterest het bezoek aan onze pagina's koppelen aan jouw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Pinterest. Voor meer informatie verwijzen wij jou naar het privacybeleid van Pinterest (Pinterest Inc., VS, Privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy).
6. ONTVANGERS BUITEN DE EU
Met uitzondering van de verwerkingen waarvoor wij jou in deze privacyverklaring informeren over de mogelijkheid om (persoons)gegevens door te geven aan ontvangers buiten de EU, geven wij jouw (persoons)gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De gegevensoverdrachten vinden plaats op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Wij verwerken jouw (persoons)gegevens alleen als jij toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de respectievelijke instrumenten. Voordien worden er geen cookies op jouw toestel geplaatst. De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een aanbieder in de Verenigde Staten van Amerika (VS) gezonden en daar opgeslagen. Er is geen algemeen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS, dat een adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS certificeert. Door de overdracht van jouw persoonsgegevens bestaat het risico dat de Amerikaanse autoriteiten er toegang toe krijgen en ze voor hun eigen doeleinden verwerken.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking en de doorgifte van jouw persoonsgegevens aan de VS is jouw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 onder a, en artikel 49 lid 1 zin 1 onder a AVG. Jij hebt de mogelijkheid om jouw toestemming op elk moment in te trekken.
7. SOLLICITATIE - PERSONIO
Hieronder informeren wij jou hoe wij bij etepetete omgaan met jouw persoonlijke gegevens die tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld. Door jouw sollicitatie in te dienen, stem jij in met deze bepalingen inzake gegevensbescherming.
Wij verwerken de (persoons)gegevens van de sollicitant alleen met het oog op en in het kader van de sollicitatieprocedure overeenkomstig de wettelijke voorschriften. (Persoons)gegevens van aanvragers worden verwerkt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de aanvraagprocedure overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder b en artikel 6 lid 1 onder f AVG, voor zover de gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijv. in het kader van gerechtelijke procedures.
De sollicitatieprocedure vereist dat sollicitanten ons hun (persoons)gegevens verstrekken. De noodzakelijke (persoons)gegevens van de sollicitant worden gemarkeerd indien wij een online formulier aanbieden, anders vloeien zij voort uit de personeelsadvertenties en omvatten in hoofdzaak persoonsgegevens, post- en contactadressen en de bij de sollicitatie behorende documenten, zoals sollicitatiebrief, CV, referenties en getuigschriften. Daarnaast kunnen aanvragers ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.
Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 AVG worden verstrekt, vindt de verwerking daarvan bovendien plaats overeenkomstig artikel 9 lid 2 onder b AVG (bijv. zware handicap of burgerlijke staat). Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure van aanvragers bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 AVG worden verlangd, vindt de verwerking daarvan bovendien plaats overeenkomstig artikel 9 lid 2 onder a AVG (bijv. gezondheidsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep).
Indien voorhanden, kunnen sollicitanten hun sollicitatie bij ons indienen via een onlineformulier op onze website. De (persoons)gegevens worden ons in gecodeerde vorm toegezonden volgens de laatste stand van de techniek. Wij gebruiken software van het bedrijf Personio (Personio GmbH, Buttermelcherstr. 16, 80469 München) om aanvragen via het onlineformulier door te sturen. Het privacybeleid van Personio is te vinden op https://www.personio.de/ueber-uns/datenschutz/#datenschutz-downloads.
Als jij een aanvraag rechtstreeks per e-mail naar bewerbung@etepetete-bio.de stuurt, hangt de encryptie af van jouw e-mail service provider.
 
Verantwoordelijke werknemers van onze onderneming hebben toegang tot de bovengenoemde (persoons)gegevensbank om vacatures met geschikte kandidaten in te vullen.
 
In geval van een geslaagde sollicitatie kunnen de door de sollicitanten verstrekte (persoons)gegevens door ons verder worden verwerkt met het oog op de arbeidsverhouding. In het andere geval worden de (persoons)gegevens van de sollicitant, indien de sollicitatie niet wordt gehonoreerd, binnen de wettelijke termijn gewist. De (persoons)gegevens van de sollicitant zullen ook worden gewist indien een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe de sollicitant te allen tijde het recht heeft.
(Persoons)gegevens van sollicitanten worden na 6 maanden gewist in geval van afwijzing. Als jij tijdens de sollicitatieprocedure een functie krijgt toegewezen, worden de (persoons)gegevens uit het sollicitatiesysteem overgebracht naar ons personeelsinformatiesysteem.
Jij kunt te allen tijde contact met ons opnemen via bewerbung@etepetete-bio.de of datenschutz@etepetete-bio.de om jouw (persoons)gegevens te laten wissen. Jouw (persoons)gegevens worden gewist na het verstrijken van de hierboven vermelde bewaartermijnen.


Jouw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven als etepetete GmbH hiertoe wettelijk verplicht is of als dit noodzakelijk is in geval van misbruik of opheldering. Dit vereist echter concrete aanwijzingen van onwettig of onrechtmatig gedrag. Op last van een bevoegde autoriteit kunnen wij in individuele gevallen informatie over deze (persoons)gegevens (inventarisgegevens) verstrekken, met name met het oog op strafvervolging.
jij kunt Personio's privacybeleid hier vinden:
https://www.personio.de/ueber-uns/datenschutz/#datenschutz-downloads 


8. BEWAARTERMIJN
Wij wissen de persoonsgegevens van de betrokkene zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is en wettelijke bewaartermijnen een wissen niet in de weg staan.
Voor zover etepetete op grond van wettelijke verplichtingen (bijv. verplichtingen uit hoofde van de belastingwetgeving) bepaalde categorieën (persoons)gegevens gedurende een bepaalde periode moet bewaren, is de verdere bewaring van de (persoons)gegevens, nadat de bewaring ervan niet langer noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het desbetreffende doel, uitsluitend bedoeld om aan de wettelijke verplichting te voldoen. In deze gevallen wordt de toegang tot de (persoons)gegevens geblokkeerd.
Bij etepetete verwijderen we gewoonlijk (persoons)gegevens als volgt:
(Persoons)gegevens van sollicitanten: uiterlijk zes maanden na ontvangst van de sollicitatie.
Contractgegevens: worden gewist na het verstrijken van de garantieperiode (twee jaar). 
Promotionele gegevens: zullen alleen worden gebruikt voor de promotionele maatregelen die duidelijk in de toestemming zijn vermeld en zullen één jaar na de laatste promotionele benadering worden gewist.
Contactverzoeken: wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. 
Om later op eventuele vragen te kunnen reageren, worden de support-tickets na 4 weken vanaf het tijdstip van het laatste contact verwijderd.
Factuurgegevens: 7 jaar, overeenkomstig § 14 b lid 1 zin 1 UStG (Duitse Umsatzsteuergesetz). 
 
9. WELKE RECHTEN HEB IK EN HOE KAN IK ZE DOEN GELDEN?
Elke klant of andere persoon op wie de gegevensverwerking betrekking heeft, heeft recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG, recht op correctie overeenkomstig artikel 16 AVG, recht op wissen overeenkomstig artikel 17 AVG, recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG, recht van verzet overeenkomstig artikel 21 AVG en recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG. Met betrekking tot het recht op informatie en het recht om (persoons)gegevens te laten wissen, gelden de beperkingen overeenkomstig de artikelen 34 en 35 AVG. Bovendien is er een recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
Jij kunt jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de herroeping van verklaringen van toestemming die aan ons zijn gegeven vóór de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, d.w.z. vóór 25 mei 2018. De herroeping heeft alleen gevolgen voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden, blijven onverlet.
Jij kunt jouw bezwaar en/of herroeping op de volgende manier kenbaar maken: schriftelijk aan etepetete GmbH, Sederanger 5, 80538 München, of via https://etepetete-bio.de/support, alsmede via de chat op onze website. 
Server-Log-Files
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die jouw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:
Browsertype en -versie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de computer die toegang heeft
Tijd van de serveraanvraag
IP-adres
Deze (persoons)gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze (persoons)gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze (persoons)gegevens achteraf te controleren indien wij kennis krijgen van concrete aanwijzingen van illegaal gebruik.